Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)  av 21. Juni Nr. 34 2002

Reklamasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje ett år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.

 

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen to måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen leveres inn i en av våre butikker sammen med originalemballasjen og kjøpskvittering.

Produkter kjøpt hos Skyen i Byen er dekket av garantien i tilfeller der feilen eller mangelen skyldes defekt materialet eller produksjonsfeil.

Garantien dekker bare det opprinnelige produktet under følgende betingelser:

        1. USB-ladeapparat, EU-vegglader er dekket av garantien i tolv kalendermåneder fra betalingsdagen og kan repareres eller erstattes etter eget skjønn opp til maksimalt en gang.

        2. Batterier er forbruksvare og er garantert i tolv kalendermåneder fra betalingsdagen. Batterier er produsert til høyeste standard, men kan feile eller svekkes over en periode, spesielt hvis de brukes eller oppbevares feil. Forventet levetid for et elektronisk sigarettbatteri er rundt tolv måneder eller 300-500 ladersykluser, avhengig av bruk. Regelmessig utskifting av batterier anbefales for best mulig bruk.

Garantien gjelder ikke for feil som skyldes feilaktig bruk, feilaktig eller utilstrekkelig vedlikehold, feilaktig lading eller bruk av alternative ladeadaptere eller uautoriserte modifikasjoner, inkludert bruk av e-flytende stoffer.

E-juice er forbruksvarer som ikke er omfattet av garantien på grunn av produktets forbruksevne, og for helse og hygiene.

Garantier vil også være ugyldige hvis gjenstander ikke er brukt innenfor deres bruksveiledning, og uten omhyggelig forsiktighet.

Skulle du ønske å returnere en vare på grunn av feil eller mangel, må du kontakte oss i en av våre butikker eller på kundeservice@skyenibyen.no så snart feilen er oppdaget. Unnlatelse av å gjøre det eller fortsetter å bruke et element som er kjent for å være feil, vil ugyldiggjøre din rett til en erstatning.

Alle utvekslinger og erstatninger krever en komplett Returned Merchandise Authorization Form (RMA) med mindre annet er angitt. Returneringer må mottas innen fjorten kalenderdager etter innlevering av ditt RMA-skjema. Unnlatelse av å returnere varer innen denne perioden vil ugyldiggjøre retten til å bytte og returnere i fremtidige tilfeller. 

Skyen i Byen forbeholder seg retten til å nekte enhver utvekslingsforespørsel som ikke vesentlig tilfredsstiller våre krav eller vilkår.

Garantier gjelder kun for produkter kjøpt hos Skyen i Byen. Ethvert produkt som er kjøpt på andre steder eller nettsteder, dekkes ikke av noen garanti hos Skyen i Byen.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

     a)Holde kjøpesummen tilbake
     b)Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
     c)Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51) (* Hvis kriteriene for heving av kjøpet er i henhold til reklamasjonsreglene i Forbrukerkjøpsloven, skal avtalt beløp og eventuelle frakter refunderes innen 14 dager fra varen er registrert mottatt oss)
     d)Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen, har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Ved benyttelse av angrerett på intimprodukter, så må produktet være ubrukt når det returneres. E-sigaretter, fordampere og coiler/fordamperhoder er kategorisert som intimprodukter hos oss.